Przejdź do treści

Wskazówki dla Autorów


Redakcja przyjmuje propozycje oryginalnych, dotychczas niepublikowanych oraz nieprzeznaczonych do druku w innych wydawnictwach artykułów naukowych, opracowań filologicznych o objętości nieprzekraczającej arkusza autorskiego (40000 znaków ze spacjami i przypisami) napisanych w języku polskim, angielskim, francuskim i niemieckim. Do tekstu artykułu należy dołączyć streszczenie (abstrakt) o objętości do 1000 znaków sporządzone w języku polskim (lub w tym samym, w którym napisany jest zgłoszony artykuł) oraz w języku angielskim, a także do pięciu słów kluczowych (keywords) w języku polskim (wraz z tłumaczeniem ich na język angielski) najtrafniej określających problematykę przedstawioną w artykule. Streszczenie – sformułowane w formie bezosobowej – powinno zawierać krótkie przedstawienie zagadnień poruszanych w tekście, deklarację metodologiczną oraz zwięzłą prezentację najistotniejszych tez pracy.

Recenzje, przeglądy, sprawozdania, komunikaty, polemiki, wspomnienia, nekrologi, biogramy etc. przesyłane do „Wieku XIX” nie powinny przekraczać objętości 1/3 arkusza autorskiego (ok. 13300 znaków), należy do nich dołączyć jedno-, dwuzdaniowe streszczenie. Recenzje i przeglądy powinny być opatrzone tytułem (uwaga: tytułem recenzji nie może być wyłącznie opis bibliograficzny omawianej książki).

Teksty powinny być dostarczone do redakcji w wersji elektronicznej – w formacie *.doc lub *.docx.

Objętość przesyłanego do redakcji tekstu w przypadku artykułu nie powinna przekraczać objętości arkusza wydawniczego (tj. 40 000 znaków ze spacjami), w przypadku recenzji – połowy arkusza wydawniczego (tj. 20 000 znaków ze spacjami).

Preferowane formatowanie tekstu: format strony A4, 30 wierszy na stronie, czcionka Times New Roman, marginesy 2,5 cm, tekst wyjustowany; tekst główny stopniem pisma 12 pkt. z interlinią 1,5, przypisy u dołu strony, dłuższe cytaty wydzielone z tekstu głównego stopniem pisma 10 pkt. z pojedynczą interlinią. Redakcja prosi o niepozostawianie pustych wierszy, niedzielenie wyrazów, nieużywanie żadnego specjalnego formatowania.

W cudzysłów ujmuje się tytuły czasopism, wystaw, konferencji, sesji naukowych.

Kursywą zapisuje się tytuły artykułów, książek, rozdziałów, dzieł muzycznych, plastycznych etc., a także zwroty obcojęzyczne wplecione w tekst polski.

Cytaty wplecione w tekst główny zapisuje się pismem prostym w cudzysłowie i każdorazowo opatruje przypisem bądź skróconym opisem bibliograficznym. Cytaty o objętości większej niż trzy wersy powinny zostać wydzielone z tekstu głównego i zapisane stopniem pisma 10 pkt. bez użycia cudzysłowu z zachowaniem wcięć akapitowych cytowanego tekstu.

Cytaty obcojęzyczne w artykułach polskich tłumaczy się na język polski. Przekład umieszcza się bezpośrednio pod tekstem oryginału lub w przypisie.

Odsyłacze do przypisów w tekście głównym umieszcza się przed znakiem przestankowym, bezpośrednio po tekście (np.: lorem ipsum1., „lorem ipsum”2,); w przypadku dłuższych cytatów wydzielonych – po znaku interpunkcyjnym kończącym cytowany fragment (np.: lorem ipsum.1, lorem ipsum?!2).

Dopuszcza się stosowanie wyróżnień w tekście wyłącznie poprzez zastosowanie pisma wyboldowanego.

W wypadku użycia znaków specjalnych (np. znaków fonetycznych czy znaków niełacińskich) należy przesłać plik elektroniczny z zestawem znaków lub podczas zapisu dokumentu w edytorze tekstu wybrać opcję „osadź czcionkę”, lub wysłać wersję artykułu także w formacie PDF.

Przy pierwszym wymienieniu/przytoczeniu osoby podaje się jej pełne imię i nazwisko.

Obcojęzyczne nazwy osobowe powinno zapisywać się w formie oryginalnej (np. William Shakespeare, Molière)

Przedziały czasowe i zakresy stron (np. lata 1863–1893, s. 123–127) łączy się półpauzą bez spacji.

Konieczne opuszczenia w cytowanych tekstach należy zaznaczać wielokropkiem ujętym w nawias kwadratowy: […].

Reprodukcje, fotokopie, rysunki, wykresy, skomplikowane tabele oraz inne materiały ilustracyjne należy przesłać w oddzielnych plikach graficznych (*.tiff, *.jpg, *.cdr) w rozdzielczości 300 dpi, zaznaczając jedocześnie w tekście głównym artykułu miejsce, w którym mają być umieszczone. Do przesyłanego materiału ilustracyjnego autor jest zobowiązany dołączyć – w formie oddzielnego pliku tekstowego – wykaz, w którym znajdują się opisy poszczególnych ilustracji zawierające następujące informacje: nr ilustracji (względem tekstu), autor dzieła, tytuł (kursywą), miejsce przechowywania, inicjał imienia i nazwisko autora fotografii oraz – ewentualnie – źródło, z którego dana ilustracja została zaczerpnięta. Wykorzystywanie w publikacji w celach ilustracyjnych materiału objętego prawami autorskimi wymaga dołączenia pisemnej zgody właściciela dzieła (instytucji bądź osoby prywatnej) posiadającego do niego prawa autorskie/majątkowe. Zgodę tę autor uzyskuje samodzielnie i przesyła – w formie zeskanowanego dokumentu – na adres e-mail redakcji. Redakcja „Wieku XIX” nie pośredniczy w kontaktach pomiędzy autorem a dysponentem praw do dzieła.