Przejdź do treści

Zasady etyczne


Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego redakcja „Wieku XIX” czyni starania mające na celu usprawnienia działania zapory ghostwritingowej. Przez termin ghostwriting rozumie się nierzetelność i nieuczciwość naukową polegającą na ukryciu współudziału w powstaniu artykułu osób (lub instytucji), które w rzeczywistości wniosły istotny wkład w opracowanie wyników badań przedłożonych do publikacji, lecz oficjalnie ich nazwiska nie są odnotowane w nagłówku tekstu lub odpowiednim przypisie. Redakcja czuwa także nad eliminacją praktyk określanych jako guest authorship (honorary authorship), charakteryzujących się uwzględnieniem jako autora lub współautora pracy osoby, której wkład w prezentowane opracowanie naukowe jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca. Te nieetyczne praktyki będą przez redakcję „Wieku XIX” każdorazowo dokumentowane, stwierdzenie powyższych nierzetelności skutkować będzie także powiadomieniem odpowiednich podmiotów. W związku z powyższym, autorzy przysyłający swe prace do „Wieku XIX. Rocznika Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza” proszeni są o dołączenie stosownego oświadczenia. Odpowiedzialność za zgodne z prawdą podanie informacji spoczywa na osobie zgłaszającej tekst.

W celu uniknięcia sytuacji definiowanej jako ghostwriting autor przysyłający artykuł naukowy do „Wieku XIX” (studium, szkic, opracowanie filologiczne, przyczynek, pracę przeglądową, polemikę, etc.) zobowiązany jest podać wszystkich rzeczywistych współautorów artykułu (wraz z ich afiliacją); powinien także zawrzeć informacje (np. w stosownym przypisie) o tym, kto jest autorem koncepcji, założeń, metody badawczej, etc. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji. Jeśli publikacja powstała przy finansowej pomocy osób trzecich lub instytucji lub/i jeśli artykuł związany jest z badaniami finansowanymi z grantu Narodowego Centrum Nauki, NPRH lub innej instytucji czy stowarzyszenia, autor jest zobowiązany zamieścić tę informację wraz numerem grantu w odpowiednim przypisie (financial disclosure).